តើអ្នកណាមិនចូលចិត្តអាហារសម្រន់ដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់?


ថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីការរស់ប្រកបដោយសុខភាពល្អ។ នេះជាហតុផលដែលយើងបង្កើត Nature’s Heart ឡើងមក៖ យើងធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការនាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារសម្រន់ដ៏ល្អបំផុត ដោយនាំមកជាមួយនឹងគុណភាព រសជាតិ ព្រមទាំងតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ ការជ្រើសរើសដ៏ពិសេសរបស់យើងនឹងចំអែតការឃ្លានរបស់លោកអ្នក ព្រមទាំងរក្សាលោកអ្នកឲ្យនៅតែមានភាពរីករាយ។

ញ៉ាំដោយសប្បាយចិត្ត តើអ្នកស្តាប់ទៅគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរ​ តើវាល្អទេ?

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ គ្រប់ពេលវេលា … តើអ្នកណាអាចទ្រាំបាន?

គុណភាពជាចំបង

យើងប្រតិបត្តិជាមួយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ៣ ដំណាក់កាលដែលនាំមកនូវគុណភាព សុវត្ថិភាព ធ្វើតាមការណែនាំល្អផ្តាច់គេនូវរាល់ផលិតផលទាំងអស់របស់យើង។ នេះគឺជាជំហានគ្រឹះដែលយើងមាន ដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន ហើយឲ្យពួកគេនូវតែបន្តចូលចិត្ត និងជាវផលិតផលរបស់យើង។

  1. ការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
    យើងធ្វើការទិញយកនូវធនធានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងដោយមានការឆ្លងកាត់ពីការធ្វើសវនកម្មពីក្រុមហ៊ុនភាគីទី៣ ព្រមទាំងមានស្តង់ដារក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ ឬក៏ត្រូវបានទទួលអញ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសកលលោកដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។
  2. ការគ្រប់គ្រងផលិតផល
    យើងធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់ផលិតផលទាំងអស់របស់យើងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមស្របទៅតាមច្បាប់ ព្រមទាំងក្រុមការងារគ្រប់គ្រង់គុណភាព។
  3. ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
    យើងតែងតែបន្តធ្វើការសាកល្បងផលិតផលដោយមានការសវនកម្មលើរោងចក្រ និងការត្រួតពិនិត្យ/ចុះទស្សនកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាដកថាគុណភាពរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងចង់បាន។ កិច្ចការនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងដោះស្រាយ​ រឺការដកចេញនូវផលិតផលណាដែលមិនបានឈានដល់កម្រិតស្តង់ដារគុណភាព សុវត្ថិភាព ការបញ្ជាក់ពីគុណភាពផលិតផល ក៏ដូចជាគុណភាពរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាប្រចាំ ។

Nature’s Heart បានទទួលលិខិតបញ្ជាក់ Halal Certification ចំពោះផលិតផលរបស់យើង។ រាល់ផលិតផលទាំងអស់របស់យើងសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់ថាជាអាហារសម្រន់ HALAL ។

halal_2